breslev

ליקוט קצר לפרשת השבוע מאוצרו המופלא של רבינו הקדוש ומספרו הגדול ליקוטי מוהר”ן, ומחיבורו הגדול של מורינו רבי נתן מברסלב זיע”א - ליקוטי הלכות, מבוארים בשפה קלה ומובנת לכל נפש, על פרשת השבוע – פרשת כי…

הדרך אל הבורא עוברת בשני נתיבים והיא דורשת בקיאות בשניהם: ‘רצוא’ - דרך העליה, כאשר הכל ‘זורם’ והכל הולך טוב, אבל יותר מזה: ‘שוב’ - דרך הירידה, שאז, דווקא אז, כאשר מוכיח האדם שאינו מתייאש, והוא מנסה…

כל אדם מתגעגע לנעימות קדושה, כזו המסוגלת לסלק את קורי העייפות והעצלות מהנפש. להצית בלב אש ולהט, ולגרש כל אופל. במקדש היא שרתה, והיום היכן היא…

כאשר אין זרימה של הלב אל המציאות, וממילא אין לנו דיבורים כלפיה, אנחנו מוזמנים ליצור מציאות חדשה. לקחת את הדיבור, לבחור את המילים הנכונות, ולומר אותן לפני מי שאמר והיה העולם, ובִּרְבוֹת הדיבורים בוודאי…

נפש היא הרצון, אין לאדם משהו יותר יקר מנפשו ורצונו, מהעולם העשיר של חוויותיו ותפישת עולמו, המושפעים מהמון מרכיבים ונתונים שאסף בשוק חייו, את כל אלו – העוטפים את נפשו היחידה – עליו להעניק כמתנה למלך…

פרשת משפטים חודרת אל מעמקי הנפש ומציבה את האדם מול מצבים שונים של היזק והפסד, משא ומתן ושאלות קיום יומיומי, המעוררות מטבע הדברים מדות רעות, כעס, דאגה ופחדים. ולכן היא סמוכה לסיפור קבלת התורה, כדי…

יש נטייה להבין שהעצבות היא במקרים רבים תוצאה של חוסר אמונה, משום שאם היה האדם מאמין בשלמות שהקורה איתו נעשה בהשגחה עליונה, הוא לא היה מתעצב. נמצא שכל שורשה של העצבות הוא מצב של חוסר אמונה וידיעת ה’….

ליקוט קצר לפרשת השבוע מאוצרו המופלא של רבינו הקדוש ומספרו הגדול ליקוטי מוהר”ן, ומחיבורו הגדול של מורינו רבי נתן מברסלב זיע”א - ליקוטי הלכות, מבוארים בשפה קלה ומובנת לכל נפש, על פרשת השבוע – פרשת…

ט”ו בשבט, ראש השנה לאילנות

לכבוד ראש השנה לאילנות, ט”ו בשבט, אנחנו מזמינים אתכם לקרוא מאמר על ט”ו בשבט על פי תורת רבי נחמן מברסלב, ולהגיד תפילות לט”ו בשבט שתיקנו, והובאו באתר סידור תפילה.

שנה טובה!

כאשר מקשרים את הפחד למקור שממנו הוא נשלח, ויודעים שאין זה טבע ומקרה אלא השם יתברך שלח זאת כדי שנתיירא ממנו, הרי שוב אין צורך בהפחדות, והחסדים יכולים להתגלות